Tomato Paste 25%

Tomato Paste 25%

Net weight: 470 g

Calories: 79.0 kcal

Adjika Hot

Adjika Hot

Net weight: 450 g

Calories: 70.4 kcal